Phần mềm sách Hướng dẫn Tin học

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://xuatbangiaoduc.vn/wp-content/uploads/2017/05/phanmem_hdhth.pdf&hl=en